اسلاید اصلی - آرشیو

بی‌توجهی به ابعاد اجتماعی مسکن، چگونه منابع ملی را هدر می دهد
عضو هیأت علمی پژوهشگاه در طرح مطالعاتی خود اشاره کرد؛

بی‌توجهی به ابعاد اجتماعی مسکن، چگونه منابع ملی را هدر می دهد

نقی عسگری، استادیار پژوهش پژوهشکده علوم توسعه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در مطالعات خود در زمینه «تجربه مسکن مهر و بازسازی بافت های فرسوده» به واقعیت‌هایی از تجربه سیاست های مسکن در دو دهه اخیر اشاره و پیشنهاداتی برای سیاستگذاری‌های آتی ارائه نموده است.

ادامه مطلب